Toekomst TV: Onderwijs van de toekomst

Het inspireren en overdragen van informatie met behulp van innovatieve kennisclips is in de ogen van Toekomst TV een noodzakelijke tool in het nastreven van het maximale persoonlijke, organisatorische of maatschappelijke potentieel van de nieuwe generatie wereldburgers.

Jens Vermeulen
HAN University of Applied Science
Ondernemerschap & Retail Management

Over het initiatief / About the initiative

Toekomst TV: Onderwijs van de toekomst

In welke fase zit jouw initiatief? / In what stage is your initiative?

Uitgewerkt conceptfase

Heb je jouw initiatief al gevalideerd? / Did you validate your initiative?

Het initiatief is gevalideerd door het uitvoeren van twee onderzoeken. Allereerst heeft er een kleinschalig onderzoek plaatsgevonden aan de hand van een enquête. Deze enquête is ingevuld door 266 studenten van verschillende academies binnen de HAN University of Applied Sciences Uit de enquête is naar voren gekomen dat 67,2% van de studenten Toekomst TV graag in het onderwijs ziet terugkeren. Tevens blijkt dat van alle studenten 78,2% dergelijke kennisclips graag in het onderwijs zien terugkomen aan de hand van docenten. Daarnaast ziet 53,4% de kennisclips ook graag verspreid worden via diverse social media kanalen, zoals Instagram en Facebook. Het concept is ook onder docenten en onderwijskundigen onderzocht op de volgende begrippen: waardevol, toekomstbestendig en bruikbaar. Hierin achten zij Toekomst TV een waardevolle, toekomstbestendige en bruikbare tool binnen (en buiten) het onderwijs mits de onderwerpen aansluiten bij de diverse kennis en innovatie agenda’s van de verschillende opleidingen, de kennisclips via de juiste kanalen bij de desbetreffende personen terecht komen en er bekendheid voor het concept onder docenten ontstaat.

Meer informatie over jouw initiatief / More info about your initiative

Om impact te kunnen maken in de maatschappij hebben we mensen nodig die impact maken. Om dit te bereiken moet er een nieuwe manier van leren worden ontwikkelend die aansluit bij de leerbehoeften van de nieuwe generatie. Zij worden door middel van innovatieve kennisclips ontwikkelt en opgeleid tot mensen die impact maken in een eerlijkere, gezondere en duurzamere wereld. Dit wordt mede bereikt doordat het innovatieve concept volledig wordt gerund door (en voor) studenten. Door het multifunctionele karakter van Toekomst TV zal educatie binnen het onderwijs, maar ook (ver) daarbuiten mensen inspireren en informeren over belangrijke maatschappelijke en duurzame thema’s.

Het inspireren en overdragen van informatie met behulp van innovatieve kennisclips is in de ogen van Toekomst TV een noodzakelijke tool in het nastreven van het maximale persoonlijke, organisatorische of maatschappelijke potentieel van de nieuwe generatie wereldburgers.

De missie van Toekomst TV is om kennis op een vernieuwde, toepasbare en interactieve manier over te brengen aan mensen ‘die op zoek zijn naar ontwikkeling’. Om dit vanuit een brug naar modern onderwjis uit te dragen door als concept zijnde en als rolmodel de weg te leiden naar de ‘maximale mens’.

Met onze uniciteit als een vernieuwend en innovatief concept richting het steeds veranderende en moderner wordende onderwijs gaan wij met veel energie bijdragen aan de kwaliteit en de positieve ‘duurzame’ ontwikkeling van individuen, groepen en alsmede de maatschappij.

Toekomst TV gelooft dat collectieve veranderingen en duurzame ontwikkeling het best gediend worden door te werken met en voor studenten waarin zij leren, fouten maken en ontdekken, zodat er samen met hen geïnnoveerd en gecreëerd kan worden.

De verwachting is om informerende en inspirerende kennisclips neer te zetten die middels de doorontwikkeling breed inzetbaar zullen zijn en bij zullen dragen aan het creëren van naamsbekendheid, zodat Toekomst TV uiteindelijk als waardevolle, bruikbare en toekomstbestendige tool kan fungeren binnen en buiten het onderwijs.

De doorontwikkelde kennisclips zijn nog niet gereed. Deze sturen wij graag later op. Graag sturen wij een van onze doorontwikkelde kennisclips op, zodat jullie een goed beeld krijgen van het innovatieve concept. Naar welk e-mail adres kunnen wij de desbetreffende kennisclip sturen?

Wat zijn jouw volgende stappen om het verder te ontwikkelen? / What are your next steps to develop the initiative?

Toekomst TV is begin september van het schooljaar 2021-2022 ontstaan, doordat studenten de verschuiving zagen naar hybride onderwijs middels het stijgende aanbod van online-onderwijs. Hierdoor zagen Jens Vermeulen en Diebe Hasselbach problemen in het onderwijs ontstaan, welke zij hebben omgezet in een kans. In deze periode hebben verschillende studenten het concept uitgedacht en ontwikkelt. Hierin zijn de eerste drie kennisclips van Toekomst TV ontstaan, waarbij de HAN Green Office het initiatief (financieel) heeft gesteund en dat nog steeds doet. Vervolgens heeft er in het tweede semester een onderzoek naar Toekomst TV plaatsgevonden en is het concept doorontwikkeld middels het produceren van drie nieuwe kennisclips.

Gedurende de verschuiving naar hybride onderwijs zijn er verschillende kennisclips geproduceerd door concullega’s . Echter, sluit de invulling van concullega’s aan kennisclips minder goed aan bij wensen en behoeften van de doelgroep, waardoor studenten niet in staat zijn om de informatie (in de kennisclips) op en tot zich te nemen.

Toekomst TV heeft op basis van de hierboven genoemde ontwikkelingen dan ook de kans gegrepen om het onderwijs te innoveren door studenten zelf het onderwijs te laten bepalen en maken. Door deze innovatie sluit het onderwijs beter aan op de wensen en behoeften van de doelgroep, waardoor studenten de kennis wel tot zich (kunnen) nemen. Doordat de nieuwe generatie bepaalt hoe zij onderwezen willen worden, wordt het onderwijs toegankelijk(er) en voelen zij zich meer betrokken. Doordat het concept dus collectief wordt bestuurd, voelt de doelgroep zich meer betrokken bij de maatschappij wat ook bijdraagt aan het human capital probleem.

Toekomst TV innoveert door verandering, vernieuwing en verbetering in haar concept en binnen en buiten het onderwijs teweeg te brengen. Het concept maakt impact door op een innovatieve wijze duurzame onderwerpen onder de aandacht te brengen. Dit zijn onderwerpen waar studenten in eerste instantie niet zelf naar op zoek zouden gaan maar wel in geïnteresseerd zouden zijn. Het management van Toekomst TV moet als vervolg onderzoek doen naar de kennis en innovatie agenda’s van diverse opleidingen om de belangrijkste maatschappelijke en duurzame thema’s te achterhalen. Wanneer Toekomst TV dit doorvoert, zal zij in staat zijn onderwerpen te kiezen die aansluiten bij het onderwijs, waardoor de kennisclips een stuk bruikbaarder en dus waardevoller zullen zijn. Door dit te doen achterhaalt Toekomst TV dus de wensen en behoeften van het onderwijs die zij vervolgens weer aansluiten bij de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen (student en docent).

Toekomst TV wil haar concept doorontwikkelen, waarbij de kennisclips informatief, inspirerend, doeltreffend en breed inzetbaar dienen te zijn. Dit door andere dimensies toe te voegen en gebruik te maken van efficiënte manieren om kennis over te dragen, te verbreden en gedragsverandering te stimuleren. Zo wil Toekomst TV haar kennisclips toegankelijk maken voor iedereen en denkt zij eraan om bijvoorbeeld kennisclips met gebarentaal te ontwikkelen voor slecht horende.

Om echt waarde te creëren zullen de Toekomst TV kennisclips niet alleen ingezet moeten worden binnen het onderwijs. Het concept spreekt dan ook van ‘onderwijs buiten onderwijs’, waarbij studenten niet direct doorhebben dat zij aan het leren zijn. De doelgroep hoeft niet enkel en alleen de kennisclips middels het onderwijs toegediend te krijgen, maar kunnen via veel meer (distributie)kanalen geïnspireerd en geïnformeerd worden over maatschappelijke en duurzame thema’s. Hierdoor is er besloten om de kennisclips breed inzetbaar te maken, zodat het ook ingezet kan worden op bijvoorbeeld socialmediakanalen.

Mochten de vervolg stappen op de juiste manier worden doorgevoerd zal dit bijgedragen aan het tot stand brengen van een informatievoorziening die voor gedragsverandering zal zorgen bij de doelgroep. De kennisclips van Toekomst TV bevatten in eerste instantie onderwerpen die niet in het interessegebied liggen van de doelgroep, maar wel dusdanig van belang zijn voor de doelgroep waardoor een kennisverbreding en een breed referentiekader over maatschappelijke en duurzame thema’s gerealiseerd kan worden, waardoor studenten als toekomstbestendige professionals vaardigheden ontwikkelen om zo duurzame kansen te kunnen herkennen in het werkveld.

Wat heb je nodig om (nog meer) impact te maken met dit initiatief? / What do you need to make (more) impact with this initiative?

Van initiatief tot impact
Als team zouden wij graag extra vaardigheden willen ontwikkelen die ons helpen bij het verbeteren en doorontwikkelen van het concept. De winnaar(s) van de innovatiefste student van Nederland krijgt coaching en worden hierbij dus in contact gebracht met topcoaches uit de V.S. Samen met hen zou het team van Toekomst TV graag advies willen krijgen op de bovenstaande vervolgstappen om het concept uit te laten groeien tot een nieuwe innovatieve didactische vorm van onderwijs die de wereld een stukje eerlijker, gezonder en duurzamer maakt. Het team zou bovenstaande kans dan ook graag willen aangrijpen om zo ook op een hoger niveau aandacht voor het concept te genereren. Daarbij kan gedacht worden aan het ministerie van onderwijs, om het concept onder de aandacht te brengen en verder door te ontwikkelen met verschillende stakeholders. Door het concept aan verschillende stakeholders voor te dragen zal het landelijk onder de aandacht gebracht kunnen worden, waardoor de naamsbekendheid vergroot zal worden en Toekomst TV kan doorgroeien tot een innovatieve didactische tool binnen en buiten het onderwijs. Om dit te bereiken is het team van Toekomst TV op zoek naar investeerders die geloven en vertrouwen hebben in het concept.