DOCMOVES (Disorder Of Conciousness MOVement Evolution Scale)

Met de ontwikkeling van DOCMOVES is ingezet op een interdisciplinair bruikbaar observatie instrument met als doel gestructureerd en objectief motorische functie te evalueren bij jongeren en volwassenen met een langdurige bewustzijnsstoornis (coma in de volksmond).

Emily Zuiderwijk
Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)
Master Neurorevalidatie & Innovatie

Over het initiatief / About the initiative

DOCMOVES (Disorder Of Conciousness MOVement Evolution Scale)

In welke fase zit jouw initiatief? / In what stage is your initiative?

Uitgewerkt conceptfase

Heb je jouw initiatief al gevalideerd? / Did you validate your initiative?

DOCMOVES heeft door het gebruik van de 5 methodologische stappen volgens COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments (COSMIN) een sterkte content validiteit en is bruikbaar bevonden voor gebruik in de klinische praktijk op de VIN.

Meer informatie over jouw initiatief / More info about your initiative

Een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS) (> 4 weken) ontstaat na ernstig hersenletsel. Patiënten met LBS hebben naast problemen met bewustzijn ook aanzienlijke beperkingen op motorisch vlak. Patiënten met LBS zijn volledig afhankelijk van hulp voor alle zorghandelingen en hebben beperkingen in zelf geïnitieerde beweging. Verbeteringen in het bewustzijn kunnen zichtbaar worden door opdrachtgerichtheid in het uitvoeren van een motorische taak; verbetering van motorische functie is hiervoor essentieel. Om subtiele veranderingen goed te beoordelen, besluiten te nemen en een gerichte behandeling in te zetten is zorgvuldige en regelmatige diagnostiek en evaluatie noodzakelijk.

In de klinische praktijk wordt het evalueren van het vermogen van een patiënt met LBS om beweging in te zetten nu gebaseerd op subjectieve informatie van betrokken zorgverleners. Een eenduidige en gemeenschappelijke taal, notatie en structuur worden gemist. Een instrument om gestructureerd en objectief verbetering van motorische functie te volgen is bij deze doelgroep tot op heden wereldwijd niet voorhanden.

In het traject van de Masterthesis is een nieuw observatie instrument ontwikkeld (DOCMOVES) om gestructureerd en objectief veranderingen in motorische functie bij jongeren en volwassenen met LBS te evalueren. De content validiteit is onderzocht en sterk bevonden, de bruikbaarheid in de praktijk geëvalueerd en implementatie binnen het huidige behandelprogramma heeft plaatsgevonden.

In dit iteratieve proces zijn verschillende bronnen geraadpleegd waaronder wetenschappelijke literatuur, input van een interdisciplinaire expertgroep en semigestructureerde interviews met naasten van mensen met LBS die opgenomen zijn geweest op de in LBS gespecialiseerde Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) afdeling van Libra Revalidatie & Audiologie. Vervolgens is het instrument getest op de VIN-afdeling door behandelaren en verpleegkundigen en werd een vragenlijst onder de gebruikers afgenomen waarin ze bevraagd werden over de bruikbaarheid, volledigheid, begrijpelijkheid en toepasbaarheid van het instrument.

Wat is er anders/nieuw aan jouw idee/oplossing t.o.v. bestaande oplossingen? / What is different/new about your idea/solution compared to existing solutions??

Wereldwijd gebrek aan een passend instrument om motorische functie te objectiveren bij patiënten met LBS, heeft geleid tot het ontwikkelen van een nieuw instrument. Met gebruikmaking van een methodologisch stappenplan is DOCMOVES ontwikkeld. Het is tot stand gekomen middels een iteratief proces met mixed methods door een expertgroep van LBS-gespecialiseerde behandelaren en verpleegkundigen.

Implementatie van dit instrument leidt tot verbetering van zorg door de juiste therapeutische ingang voor verdere ontwikkeling in kaart te brengen, gerichter doelen te kunnen stellen, uniformiteit in taal te creëren en het verschaffen van gedetailleerde informatie aan naasten en aan zorgprofessionals bij overdracht naar de vervolginstelling.

Wat zijn jouw volgende stappen om het verder te ontwikkelen? / What are your next steps to develop the initiative?

Vervolgonderzoek zal gedaan moeten worden naar de psychometrische eigenschappen van DOCMOVES. Het breder toetsen van de content validiteit zorgt voor een verdere versterking van de uitkomstmaat. Een pilotstudie waarbij de relevantie en bruikbaarheid van het instrument wordt geëvalueerd door experts die niet betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van DOCMOVES wordt sterk aanbevolen. Om de bruikbaarheid nog verder te versterken wordt geadviseerd om zorgprofessionals te betrekken vanuit de hele LBS-keten; acuut, subacuut en chronisch. Tevens creëert dit veranderkundig een breed draagvlak, hetgeen nadien van voordeel is bij een landelijke implementatie.

Om te beoordelen of het instrument evaluatief gebruikt kan worden, zal de responsiviteit onderzocht moeten worden. Een evaluatief instrument moet in staat zijn klinisch relevante verbeteringen of verslechteringen bij patiënten te meten. Aanbevolen wordt om te onderzoeken of DOCMOVES klinisch relevante veranderingen in motorische ontwikkeling in beeld kan brengen.

Wat heb je nodig om (nog meer) impact te maken met dit initiatief? / What do you need to make (more) impact with this initiative?

Het instrument moet verder methodologisch versterkt worden om nationaal en internationaal het instrument te gebruiken bij de LBS-doelgroep. Verder is de wens een digitale omgeving te creëren waarin het invullen van het observatie instrument kan plaatsvinden en de uitkomsten zichtbaar worden middels een grafische weergave. Hiervoor zijn financiële middelen nodig.